ໃຜເຈັບແຂ້ວແມງເອົາວິທີນີ້ໄປໃຊ້ເລີຍ ຢາພື້ນເມືອງຢາຮົມດີແຂ້ວແມງ

ຂ່າວແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຈັບແຂ້ວແມງ.

ບໍ່ວ່າຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ໝຸ່ມ ລູກເລັກເດັກນອ້ຍ ເຮົາມີຢາຮົມເອົາອອກເດີ ຢ່າປອ່ຍໃຫ້ ເຈັບປວດດົນ ອອກມາແລ້ວ ກະເຊົາຫາຍຂາດ….

ສົນໃຈສັ່ງໄດ້ພອ້ມອຸປະກອນຄົບຊຸດເປັນຢາພື້ນເມືອງບໍ່ມີຜົນຂາ້ງຄຽງຫຍັງ.

ສົນໃຈສັ່ງໂທ: 02095113837#ແມ່ຄ້າຢູ່ແຂວງອັດຕະປືຕາ່ງແຂວງຝາໃຫ້

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *