ສະຖານະການ ໂລກເອດ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ 17,730 ຄົນ

ສະຖານະການ ໂລກເອດ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ 17,730 ຄົນ.

ສະຖານະການ ໂລກເອດ ຍັງຢູ່ນຳພວກເຮົາ !!! ຕາມການລາຍງານຂອງຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ສະເພາະຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ

ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດໃນປີ 1990 ແລະ ພົບຜູ້ທີເປັນພະຍາດເອດ ໃນປີ 1992 ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ17,730 ຄົນ.

ເປັນພະຍາດເອດທັງໝົດ 6,357 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 5,156 ຄົນ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົົດ ກວມເອົາເພດຊາຍ 66 %.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *