ເຫັນຫຼືຍັງ! ກົບກິນເດືອນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຈັນທະຄາດແບບເຕັມດວງ ຄ່ຳມື້ນີ້ (ມື້ຈັນເພັງ ແຕ່ເດືອນບໍ່ເຕັມດວງ)

ເຫັນຫຼືຍັງ! ກົບກິນເດືອນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຈັນທະຄາດແບບເຕັມດວງ ຄ່ຳມື້ນີ້ (ມື້ຈັນເພັງ ແຕ່ເດືອນບໍ່ເຕັມດວງ)

📌 16:09 ໂມງ 🌒 ເລີ່ມເກີດປະກົດການກົບກິນເດືອນບາງສ່ວນ

📌 17:16 ໂມງ 🔴 ເລີ່ມກິນແບບເຕັມດວງ.

📌 17:59 ໂມງ 🔴 ເດືອນເຂົ້າໄປໃນເງົາເລີກທີ່ສຸດ

📌 18:41 ໂມງ 🔴 ສິ້ນສຸດກົບກິນເດືອນແບບເຕັມດວງ

📌 19:49 ໂມງ🌘 ສິ້ນສຸດກົບກິນເດືອນໃນບາງສ່ວນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *