ບໍ່ຕິເງິນເດືອນໜ້ອຍໄປສະໜັກ..!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 3.000.000 ກີບ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ We are looking for staffs 직원을 구합니다
1. ແຄັດເຊຍ ( Cashier 캐셔 ) 3 ຕຳແໜ່ງ • ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້
2. ພະນັກງານເສີບ ( Serving 홀써빙 ) 10 ຕຳແໜ່ງ.

• ເພດຊາຍ 4 ຄົນ
• ເພດຍິງ 6 ຄົນ
• ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກບໍລິການມາກ່ອນ
3. ພໍ່ຄົວ-ແມ່ຄົວ ( Kitchen 주방 ) 5 ຕຳແໜ່ງ
• ມີປະສົບການໃນການເຮັດອາຫາມາກ່ອນ

ມີຄວາມດຸໝັ່ນ.ມີທັກສະໃນການສົນທະນາດີ

4. ຫົວໜ້າແຄ໋ດເຊຍ
• ສາມາດນ້ຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ໃນລະດັບດີ
• ມີຄວາມດຸໝັ່ນ.ມີທັກສະໃນການສົນທະນາດີ
• ຖ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງ, ຈີນມີປະສົບການທາງດ້ານໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານມາຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນ: ບ້ານ ໜອງບອນ,ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ:10AM – 10PM(ໂມງຜັກຜ່ອນແມ່ນ 15:00PM – 16:30PM)
[Full Time Job Salary Table]
– Main/Chief chef.

3.000.000 LAK + PERFORMANCE BONUS*
– Sub Chef
2.000.000-2.500.000 LAK + BONUS*
– Kitchen assistant
1.700.000-2.000.000 LAK + BONUS*
– Hall Manager.

2.000.000 – 3.000.000 LAK + BONUS*
– Cashier
1.800.000 – 2.500.000 LAK + BONUS*
– Serving
1.700.000 – 2.000.000 LAK + Tip + BONUS*
– House Keeping/Meban

1.500.000 – 2.000.000 LAK + BONUS*
Salary in confirmed after interview
One month internship(80% salary)
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີ:021 453668
ວອດແອ໋ບ: 020 9504 6637
Bamboo House Restaurant
https://maps.app.goo.gl/2fZFAXJCS7DbRh6v5

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *