ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟ EMU ສອງຂະບວນຕໍ່ໃສ່ກັນ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟ EMU ສອງຂະບວນຕໍ່ໃສ່ກັນ ໃນວັນທີ 29-30 ຕຸລາ 2022.

ເຖິງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຮັກແພງທຸກທ່ານ: ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ,

ເພື່ອໃຫ້ມີລົດໄຟໃຊ້ພຽງພໍໃນການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຂະບວນລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານ EMU ສອງຂະບວນຕໍ່ໃສ່ກັນຖ້ຽວ C84/3 ແລະ ຖ້ຽວ C92/1

ແລ່ນໄປ-ກັບ ຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ແລະ ລົດໄຟຂະບວນ C82/1 ແມ່ນນຳໃຊ້ລົດໄຟ EMU ທີ່ມີຕູ້ທຸລະກິດແລ່ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *