ສັບພະຄຸນປົວ: ຕານເຕັ້ນ,ປາດແຜເກີດຈາກນ້ຳຮ້ອນລວກ ຫລື ຖືກສັດ ກັດຕ່ອຍ

ສັບພະຄຸນປົວ: ຕານເຕັ້ນ,ປາດແຜເກີດຈາກນ້ຳຮ້ອນລວກ ຫລື ຖືກສັດ ກັດຕ່ອຍເຊັ່ນ: ໝາກັດ, ງູກັດ ແມວກັດ ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນ.

ໃບຖອນຜິດ ຫລື ຫວ່ານຈອດ.

😀😀ວີທີກີນແລະທາ: ກີນມື້ລະ 2 ໃບ ,ຖືກສັດກັດ ເອົາທຸບແລ້ວທາ ແລະ ກີນພ້ອມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *