ເຈົ້າສິໄປຄວບຄຸມຄວາມເປັນຕົວລູກຫຼານເຮັດຫຍັງ

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 0ສິວົນຫຍັງກັບ ຈິມິ ຈຸມຸ ຂອງລູກຫຼານ ເຂົາສິເພດຫຍັງກາຢ່າເຂົາຕົວະ.

ຄວາມມັກຄວາມຮັກຫຍັງຂອງເຂົາ ເຈົ້າສິວົນຫຍັງ ໜ້າທີ່ເຈົ້າແມ່ນສອນເລື່ອງໃຫ້ເຂົ້າເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ຈະໄດ້ທຳມາຫາກິນໃນອານາຄົດໄດ້ ທໍນັ້ນຕົວະ.

ເຈົ້າສິໄປຄວບຄຸມຄວາມເປັນຕົວລູກຫຼານເຮັດຫຍັງ ວົນຫຍັງ ທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ມັນເປັນເລື່ອງສົມມຸດໝົດ ແຕ່ງເອງ ຂຽນເອງ ກຳໜົດຂຶ້ນມາເອງ ລະເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າສິວົນຫຍັງ.

ເພດໄດໃຜກຳໜົດ ຍິງຊາຍ ໃຜກຳໜົດ ເປັນຫຍັງຕ້ອງເອົາອະໄວຍະວະເພດກຳໜົດທຸກຢ່າງ? ເອົາສະໝອງເອົາຄວາມຄິດຄວາມມັກກຳໜົດດີກວ່າບ່ໍ ອະໄວຍະວະເພດບ່ໍໄດ້ແມ່ນໂຕກຳໜົດທຸກຢ່າງໃນຊີວິດເດີ້!! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈.

∅ສິ່ງ1 ທີ່ຂ້ອຍສອນລູກແມ່ນ ລູກຈະເປັນແນວໄດ ລູກຈະມັກຈະຮັກຫຍັງກໍ່ໄດ້ ຂໍໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີຢ່າທຳຮ້າຍໃຜແລະຂໍໃຫ້ລູກເປັນຄົນເກັ່ງເອົາຕົວລອດໄດ້ຢ່າໃຫ້ໃຜ.

ທຳຮ້າຍລູກ ໃຫ້ລູກເຕີບໃຫຍ່ມາແບບມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ ແມ່ຈະສະໜັບສະໜຸນລູກທຸກຢ່າງທີ່ລູກມີຄວາມສຸກLGBTQ+ 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *