ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຕໍາແໝ່ງ ຄັງເງີນສົດ.

ປະຈໍາແຂວງບໍລິຄໍາໄຊເງີນເດືອນ 4-5 ລ້ານ.

(ບໍ່ລວມຄ່າອາຫານ)

ອາຫານແມ່ນບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *