ໜ້າເຫັນໃຈ..!!!ບ່າວຄູ ອາສາ 5 ປີ ບໍ່ມີເງິນ ສຸດທ້າຍຈຳໃຈລາອອກ ຍ້ອນຄອບຄົມທຸກຍາກໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ (ມີຄຮິບ)

ມາປະຊຸຸມຢູ່ ໂຮງຮງນທາ່ກົກໄຮ2 ສົງສານຄູອາສາລາ ອອກເຫດຜົນຄອບຄົວທຸກຍາກໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ສອນມາໃດ້5ປີ.ບໍ່ມີເງີນ.ເດືອນ.

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ.

ແຕ່ລະມື້ຟາ້ວໃປໃຫ້ທັນໂມງ.ບາງມື້ເຂົ້າເຊົ້າກະບໍໃດ້..ກີນ..ເລີກໂຮງຮຽນ.ຍາມແລງ..ຟາ້ວມາເກັບ.ຜັກທາໍມະຊາດ.

ຕາມ.ທາງໄປຂາຍ.ໃສ່ນາ່້ມັນລົດ..ມາສອນ..ແມ່ກະເຖົ້າ..ລຽ້ງລູກ.ດຽວ..ເມຍໜີປະ..ຈາໍເປັນຕອ້ງຂໍ.ລາ..ນອ້ງນັກຮຽນ.ເພືອນມິດທູກຄົນ..

ນໍ້າຕາຄູອາສາ ສອນມາ 5 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນ, ຈຳໃຈລາອອກ, ໂຊກຮ້າຍເມຍຫນີປະ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນພໍ່ລ້ຽງດ່ຽວ. ຄູບ້ານທ່າກົກໄຮ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເດືອນສີງຫາ 2022.

ແຫລ່ງທີ່ ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *