ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!!!ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຮີທີ່ພັກ- ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ເປີດຮັບພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ:
ປະຈໍາ ບໍລິສັດ ບໍ່ຄໍາ ຄໍາເກີດ-ແສນອຸດົມ ຈໍາກັດ (ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ)
ຜຽນເຮັດວຽກ: ເຮັດວຽກ 24 ວັນ, ພັກວຽກ 7 ວັນ, 12 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ)
1.ຫົວໜ້ານຳພາໜ່ວຍງານປະສົມແຮ່ທາດສໍາລັບໂຮງງານ 01 ຄົນ
(Plant Metallurgist Superintendent)

2.ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸມກະການຜະລິດແຮ່ທາດ 02 ຄົນ
(Shift Supervisor)
3.ພະນັກງານຫ້ອງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກໂຮງງານ 05 ຄົນ
(Control room Officer )
4.ພະນັກງານປະສົມແຮ່ທາດ 03 ຄົນ
(Metallurgy Officer)

5.ວິຊາການປະສົມແຮ່ທາດ 06 ຄົນ
(Metallurgy Technician)
6.ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກໂຮງງານ 19 ຄົນ
(Operator)

ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ, ຂຽນເບິໂທ ຕິດຄັດ CV ແລະ ພ້ອມເອກະສານບັດປະຈຳໂຕ ຫລື ສຳມະໂນ, ໃບປະກາດ, ໃບສັກວັກຊີນ, ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
kso.hr@phonesackgroup.com ; careers@phonesackgroup.com
Website: www.Phonesackgroup.com
ບໍລິສັດ ບໍ່ຄໍາ-ຄໍາເກີດແສນອຸດົມຈໍາກັດ, ເບີໂທ 020 22222764

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *