ອັບເດດສະພາບ ລາຄາສິນຄ້າບາງປະເພດ ໃນ 4 ເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ:– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 10.000 ກີບ/ກິໂລ– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 12.000 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 95.000 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 60.000 ກີບ/ກິໂລ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລາຄາສິນຄ້າບາງປະເພດສະບຽງອາຫານ (ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1, ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1,ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ,ຊີ້ນໝູປະເພດ1ຊີ້ນກ້ອນ, ໄຂ່ໄກ່ເບີ0) ແລະ ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ໃນ 4 ເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີການອັບເດດດັ່ງນີ້:

– ຊີ້ນໄກ່ ລາຄາ 55.000 ກີບ/ກິໂລ– ປານິນ ລາຄາ 27.000 ກີບ/ກິໂລ– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 2.000 ກີບ/ໜ່ວຍ– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 275.000 ກີບ/ຖັງ.

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ:– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 13.334 ກີບ/ກິໂລ– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 14.166 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 90.000 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 60.000 ກີບ/ກິໂລ.

ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ:– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 14.000 ກີບ/ກິໂລ– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 14.500 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 95.000 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 60.000 ກີບ/ກິໂລ– ຊີ້ນໄກ່ ລາຄາ 55.000 ກີບ/ກິໂລ– ປານິນ ລາຄາ 32.000 ກີບ/ກິໂລ– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 1.833 ກີບ/ໜ່ວຍ– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 310.000 ກີບ/ຖັງ.

– ຊີ້ນໄກ່ ລາຄາ 40.000 ກີບ/ກິໂລ– ປານິນ ລາຄາ 32.000 ກີບ/ກິໂລ– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 1.667 ກີບ/ໜ່ວຍ– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 280.000 ກີບ/ຖັງ.

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ:– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 13.000 ກີບ/ກິໂລ– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 13.000 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 85.000 ກິບ/ກິໂລ– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 65.000 ກີບ/ກິໂລ– ຊີ້ນໄກ່ ລາຄາ 50.000 ກີບ/ກິໂລ– ປານິນ ລາຄາ 33.000 ກີບ/ກິໂລ– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 2.000 ກີບ/ໜ່ວຍ– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 310.000 ກີບ/ຖັງທີ່ມາ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *