ຝົນຕົກໝັກ ນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2022 ສືບເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກລິນໃນຄືນຜ່ານມາ;

ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫນອງຫນ້ຽວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຖືກນໍ້າຖ້ວມສູງ.

ເກີດນໍ້າຖ້ວມຕາມເສັ້ນທາງ ທີ່ ບ້ານ ໜອງແຕ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຫຼັງຈາກຝົນຕົກໜັກມື້ວານນີ້.

ຊົມຄຣິບ.

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftyna.xyz%2F17516%2F&h=AT0vAgVnRu9OV-wjHPfhdVGeIEpg8V73Rf7UMbEip-68NwhjUyaKhUKKaGm4OGbX9HFCyLwkaMW41QLDmQtkU2ZP-EQqbe7n_ejsaQAttM82pWOe8wYcdy8BkGHEQo389mBf

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *