ຄຶກຄຶ້ນຫຼາຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ຫຼາຍ1000 ຄົນ ມາທ່ຽວຫລວງພະບາງ

ຄຶກຄຶ້ນຫຼາຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ຫຼາຍ1000 ຄົນ ມາທ່ຽວຫລວງພະບາງ ໃນຊ່ວງງັຍຢຸດຍາວ 28-30/7/2022.

. ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຫຼາຍ ແຕ່ຢາຂື້ນລາຄາ ຫຼາຍເດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *