ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!! ຕ້ອງການສະເຟີລົດ ຫໍພັກຟຣີ, ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ເງິນເດືອນ 4,000,000 ກີບ

ໂຊເຟີລົດຈົກ 10 ຕຳແໜ່ງໂຊເຟີລົດດຸດ 02ຕຳແໜ່ງໂຊເຟີລົດດ້າມ 03 ຕຳແໜ່ງລົດເກດ 02 ຕຳແໜ່ງລົດໂລ 02 ຕຳແໜ່ງ.

ປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນມື້ນີ້ ຮອດ 31/08/2022 ກຸ່ມບໍລິສັດຄູນໄຊພັດທະນາກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງມີດັງນີ້:

ນາຍຊ່າງກົນຈັກໜັກ 04ຕຳແໜ່ງນາຍຊ່າງກົນຈັກເບົາ 02ຕຳແໜ່ງ

ນາຍບັນຊີ 05ຕຳແໜ່ງຊ່າງໄຟຟ້າ 02ຕຳແໜ່ງຜູ້ຄຸ່ມງານ(ຕ້ອງຈົບຂົວ/ທາງ/ເຊີເວ) 02ຕຳແໜ່ງເງີນເດືອນ ເລີມຕົ້ນ 2,000,000 ຫາ 4,000,000 ກີບ.

ຮັບປະກັນທຸກຕຳແໜ່ງມີ ທີພັກ, ລ້ຽງເຂົ້າ3ຄາບ, ຟີຼລົດຮັບສົ່ງ 4ແຂວງ(ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມວນ, ບໍລິຄຳໄຊ & ນະຄອນຫຼວງ), ຟີຼປະຖົມພະຍາບານ+ຢາປີນບົວ ແລະ ສະຫວັດດີການ ອື່ນໆອີກ…. ຕະຫຼອດໄລຍະທີເປັນພະນັກງານ.

ພິເສດ ເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນໄໝ່ ໂຊເຟີລົດຈົກ, ລົດດຸດ, ລົດເກດ ແລະ ເຊບຕີຄ່າລົງທະບຽນ 8-10ລ້ານກີບ ລວມຄ່າອາຫານ 3ຄາບແລະທີີພັກ, ຕ້ອງຈົບມໍ7(ສຳລັບໂຊເຟີ), ບໍ່ຈຳກັດເພດ, ຮັບປະກັນຈົບມາມີວຽກເຮັດແນ່ນອນ.

ເປັນຫຍັງຈືງເລືອກຮຽນຢູ່ຄູນໄຊ? “ປະສົບການຈິີງໃນສະໜາມ, ສາມາດລະບຸບັນຫາ ແລະແກ້ໄຂໄດ້ຍ່າງມີປະສິດທິພາບ, ພິເສດເສີມສ້າງການເປັນຜູ້ນຳຍຸກໃໝ່…….”ຂັ້ນຕອນສະໝັກຮຽນ: 1. ລົ່ງທະບຽນ, 2. ນັດສຳພາດ, 3.ຊຳລະຄ່າລົງທະບຽນ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນປະຈຳຢູ່ໂຄງການບໍ່ຄຳເຊໂປນສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທຫຼືວອດແອັບ 020-9341-2413Email: hr.kxnjob@gmail.com*ເງີນເດືອນແມ່ນອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານຂອງຜູ້ກຽວ*ບໍລິສັດສະຫງວດສິດໃນການປ່ຽນແປງແລະບໍ່ແຈ້ງໄຫ້ຮັບຮູ້ຫຼວງໜ້າ, ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງເງືອນໄຂ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *