ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ! ໃນ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍເຖິງ 419 ຮ້ານ

ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ! ໃນ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍເຖິງ 419 ຮ້ານ.

#News | ຈາກຂໍ້ມູນໃນປີ 2021 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ເຮົາມີແລກປ່ຽນເງິນຕາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ໃຫ້ເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຈຳນວນ 419 ຮ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໃນນັ້ນແຂວງທີ່ຫຼາຍກ່ອນໝູ່ ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 199 ຮ້ານ.

..

.

.

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *