ຕ້ອງການຄົນງານເຮັດວຽກສວນ 3ຄົນເພດຊາຍກຳກອນ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ຕ້ອງການຄົນງານເຮັດວຽກສວນ 3ຄົນເພດຊາຍ
ກຳກອນທຳມະດາ2ຄົນເງີີນເດືອນ 3,000,000ກີບ

– ສ້າງເຄີຍໂປກ ແລະ ກໍທຳມະດາ 1ຄົນ ເງີນເດືອນ3,400,000ກີບ ສົນໄຈຖັກຫາເລີຍ 02057364010 ຕ້ອງການດວນ.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.