ຜູ້ຊາຍເບິ່ງໄວ້..!!ຈົງເລືອກຜູ້ຍິງທີ່ພ້ອມຈະລໍາບາກ ບໍ່ແມ່ນທາແຕ່ປາກ ຢາກຍ່າງແຕ່ຢູ່ຫ້າງເຢັນ.

ຈົງເລືອກຜູ້ຍິງທີ່ພ້ອມຈະລໍາບາກ ບໍ່ແມ່ນທາແຕ່ປາກ ຢາກຍ່າງແຕ່ຢູ່ຫ້າງເຢັນເປັນປະໂຫຍກທີ່ໃຫ້ຂໍ້ຄິດໄດ້ດີຫຼາຍ ສໍາລັບປະໂຫຍກນີ້.

ບໍ່ວ່າຈະຍິງຫຼື ຊາຍ ຫາກເລືອກ ແລະ ເບິ່ງອອກ ໃຜກໍຕ້ອງການຄົນທີ່ພ້ອມຈະຄຽງຂ້າງກັນ ບໍ່ວ່າຈະສຸກຫຼືທຸກໝາຍຄວາມວ່າເວລາສຸກເຮົາກໍສຸກໄປພ້ອມກັນ ຫາຄວາມສຸກ ສ້າງຄວາມສຸກໄປນໍາກັນ.

ເວລາທຸກ ກໍພ້ອມຈະຄຽງຂ້າງກັນ ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອກ້າວຜ່ານຈຸດນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຕ້ອງລໍາບາກໄປຄົນດຽວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.