ທ່ານຮູ້ບໍ? ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ານໃດ?

ທ່ານຮູ້ບໍ? ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ານໃດ?

ປີ 2021, ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນສໍາເລັດທັງໝົດ 3 ໂຄງການ ຄື:

– ໂຄງການແສງສະຫວ່າງໃນເຂດເທດສະບານໃຈກາງຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊຸດທີ 1,

– ໂຄງການຮ່ວມມືສ້າງບ້ານຕົວແບບແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກລາວ-ຈີນ (ຢູ່ບ້ານຊໍ້ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບ້ານຊຽງລ້ອມ ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ),

– ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄລຍະທີ 1.

ນອກນັ້ນ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດມີ 18 ໂຄງການ ເຊັ່ນ:

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄລຍະທີ 2,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.