ເຊຍກັນຕໍ່ ເທໃຈໃຫ້ປະເທດໃດທີ່ສຸດ?ຍິນດີກັບ 16 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮອບ.

ເຊຍກັນຕໍ່ ເທໃຈໃຫ້ປະເທດໃດທີ່ສຸດ?ຍິນດີກັບ 16 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮອບ.

1.Miss Universe France .

2.Miss Universe Colombia.

3.Miss Universe Singapore.

4.Miss Universe Panama.

5.Miss Universe Puerto Rico.

6.Miss Universe Bahamas.

7.Miss Universe Japan.

8.Miss Universe Great Britain.

9.Miss Universe USA.

10.Miss Universe India.

11.Miss Universe Vietnam.

12.Miss Universe Aruba.

13.Miss Universe Paraguay.

14.Miss Universe Philippines.

15.Miss Universe Venezuela.

16.Miss Universe South Africa.

ລຸ້ນຊຸດປະຈໍາຊາດຈະເປັນຂອງປະທດໃດ? ແລະ ໃຜຈະມົງ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.