ຕໍ່ກັບບັນຫາເລື່ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນເດືອນ

ຕໍ່ກັບບັນຫາເລື່ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ອ້າງບໍ່ຢ້ານຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍເພາະມີເງິນ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນໃນໄລຍະນີ້.

ອິງຕາມການໂພສ໌ຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊື່ ເຟສບຸກ Phou Phoumee ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາເຟແຫ່ງຫນຶ່ງ ພໍມາຮອດໄລຍະຫນຶ່ງຕົນບໍ່ສະບາຍຈຶ່ງໄດ້ຂໍລາພັກໂດຍການແຈ້ງຜ່ານກັບຕັນທີມແລ້ວ ແຕ່ພໍຮອດເວລາເບິກເງິນເດືອນຕົນພັດບໍ່ໄດ້ ແຖມຖືກບອກໃຫ້ເຊັນໃບລາອອກວຽກ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາຂ້າງເທິງນີ້,

– ອິງຕາມກົດໝາຍແລ້ວແມ່ນຜູ້ອອກແຮງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມປົກກະຕິ ຖ້າຫາກເປັນການພັກວຽກຍ້ອນຄວາມເຈັບເປັນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ [ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ມາດຕາ 56 ວັກ 1].

– ກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຊັນໃບລາອອກເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນນັ້ນຖືວ່າເປັນການ ການຍົກເລິກສັນຍາ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ, ຫລື ໃຊ້ອຳນາດເກີນຂອບເຂດ, ບັງຄັບທາງກົງ ຫລື ທາງອ້ອມ, ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບທັງເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍ [ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ມາດຕາ 88 ຂໍ້ 1-2]

– ແຕ່ຖ້າຫາກການທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຊັນໃບລາອອກນັ້ນເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຊັ່ນ: ປະລະຫນ້າທີ່ ເປັນເວລາ 4 ວັນ ລຽນຕິດກັນ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ຫລື ລະເມີດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ຫລື ສັນຍາແຮງງານ ພາຍຫລັງທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ກ່າວເຕືອນມາກ່ອນແລ້ວ, ໃນກໍລະນີນີ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດໄລ່ຜູອອກແຮງງານອອກວຽກໂດຍບໍ່ຈ່າຍເງິນຊົດ ແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າແຮງງານທີ່ໄດ້ເຮັດຕາມຊົ່ວໂມງ ຫລື ຕາມມື້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ [ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ມາດຕາ 86]

ສະຫລຸບ: ສຳລັບເຫດການຂ້າງເທິງນີ້ບໍ່ວ່າຈະກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າແຮງງານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *