ຜົວມີຊູ້ ເມຍມີສິດຫຍັງແດ່ໃນກົດໝາຍ

ຄຳຖາມຈາກທາງບ້ານ: ນ. ນິດ (ນາມສົມມຸດ) ແຕ່ງງານ ແລະ ຢູ່ກິນກັບ ທ. ເຈ (ນາມສົມມຸດ) ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເປັນເວລາ 10 ປີ. ທັງສອງຄົນມີລູກນຳກັນ 2 ຄົນ ອາຍຸ 9 ປີ ແລະ 6 ປີ. ນິດ ແລະ ເຈ ມີອາຊີບນັກທຸລະກິດ.

ພວກເຂົາເຮັດທຸລະກິດສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າຮ່ວມກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຂົາກໍ່ມີສິນສົມສ້າງ ເຊັ່ນ ທີ່ດິນຫຼາຍຕອນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ເງິນສົດໃນບັນຊີທະນາຄານ, ລົດຫຼູ 4 ຄັນ ແລະ ອື່ນໆ ອີກເຊິ່ງລວມທັງໝົດແລ້ວມີມູນຄ່າປະມານ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ນິດພົບເຫັນ ແລະ ຈັບໄດ້ວ່າ ເຈໄດ້ມີຄວາມສຳພັນລັກສະນະຊູ້ສາວກັບນ້ອງຮັກຂອງຕົນ ຊື່ວ່າ ນ. ຕິນາ (ນາມສົມມຸດ). ນິດ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ທັງສອງຄົນໄດ້ລັກຢູ່ກິນນຳກັນຢູ່ເຮືອນອີກຫຼັງໜຶ່ງເປັນເວລາເກືອບ 1 ປີແລ້ວ. ນິດ ຢາກຮູ້ວ່າ ຕໍ່ກັບເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ນິດໃນຖານະເມຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ມີສິດຫຍັງແດ່?

Phomsoupha & Son Law ມີຄຳເຫັນວ່າ:

ການກະທຳຜິດຕໍ່ສາຍພົວພັນຜົວເມຍມີໂທດທາງອາຍາເອີ້ນວ່າ “ການທຳມິດສະຈານ”. ອີງຕາມມາດຕາ 247 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ : ບຸກຄົນໃດທີ່ມີ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກໄດ້ເສບສົມກັບຜູ້ອື່ນ ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕັ້ງແຕ່ 3 ເດືອນເຖິງ 1 ປີ ພ້ອມທັງຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ. ພ້ອມກັນນັ້ນມາດຕາດັ່ງກ່າວຍັງກຳນົດຕື່ມອີກວ່າ ຄູ່ທຳມິດສະຈານ (ຜູ້ເປັນຊູ້) ກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດສະຖານດຽວກັນນຳ.

ໃນກໍລະນີນີ້ ນິດສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ ເຈ ແລະ ຕິນ່າ ທາງອາຍາ ໃນ ຂໍ້ຫາກະທຳມິດສະຈານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ນິດ ຍັງມີສິດໃນການຮຽກຮ້ອງການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງຄືການໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ.

ໃນກໍລະນີທີ່ສານຕັດສິນວ່າ ເຈ ແລະ ຕິນ່າ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນຂໍ້ຫາທຳມິດສະຈານ ໂດຍມີຄຳຕັດສິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວນັ້ນ, ນິດ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອຂໍຢ່າຮ້າງ ເຈ ຕາມຫລັກການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 176 ຂໍ້ 1 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018 ຊຶ່ງສິດຕາມກົດໝາຍທີ່ ນິດ ຈະສາມາດຮຽກຮ້ອງໄດ້ມີຄື:

1. ການຂໍຢ່າຮ້າງ;

2. ການແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ;

3. ຂໍສິດລ້ຽງດູລູກ ແລະ ເງິນລ້ຽງດູລູກທັງ 2 ຄົນ;

4. ໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ/ຫລື ການຮຽກຮ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.

ຍ້ອນວ່າລູກທັງສອງຍັງບໍ່ພົ້ນກະສຽນອາຍຸຕາມກົດໝາຍ (18ປີ), ອີງຕາມມາດຕາ 181 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018 ພວກເຮົາເຫັນວ່າ: ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ ສານຈະຈະປົກປ້ອງເດັກທັງສອງຄົນກ່ອນອື່ນໝົດ ໂດຍການຕັດສິນແບ່ງສິນສົມສ້າງ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຫລື ເທົ່າກັບ 1 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ຂອງ ນິດ ແລະ ເຈ ໃຫ້ແກ່ລູກທັງສອງຄົນ ເພື່ອເປັນຄ່າລ້ຽງດູຈົນກວ່າຈະຄົບກະສຽນອາຍຸຕາມກົດໝາຍ.

ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ: ເຈ ໄດ້ກະທຳຜິດໃນສະຖານການທໍາມິດສະຈານ ຊຶ່ງເປັນການກະທໍາຜິດຕໍ່ສາຍພົວພັນຜົວເມຍ ອີງຕາມມາດຕາ 181 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018 ສະນັ້ນ ເຈ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຈາກການແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງພຽງແຕ່ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງສິນສົມສ້າງທີ່ຍັງເຫລືອເທົ່ານັ້ນ (1/3 ຂອງ 2 ລ້ານ ທີ່ຍັງເຫລືອຈາກການແບ່ງ ເປັນຄ່າລ້ຽງດູໃຫ້ແກ່ລູທັງສອງຄົນກ່ອນແລ້ວນັ້ນ).

ສ່ວນສິດໃນການລ້ຽງດູລູກທັງສອງຄົນນັ້ນ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ: ນິດ ມີຄວາມມັນຄົງໃນການດຳລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ: ມີວຽກເຮັດ, ລາຍຮັບ, ຊັບສິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລ້ຽງດູລູກ ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນສູງທີ່ຈະໂນ້ມນ້າວໃຫ້ສານຕັດສິນໃຫ້ ນິດ ມີສິດລ້ຽງດູລູກທັງສອງຄົນພຽງຜູ້ດຽວ.

ຖ້າຫາກສານຕັດສິນແນວນັ້ນ ນິດຈະມີສິດຮັບສິນສົມສ້າງພູດຂອງລູກທັງສອງ ເພື່ອນຳມາເປັນຄ່າການລ້ຽງດູລູກ ອີງຕາມມາດຕາ 181 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018.

ສະຫຼຸບຄວາມແລ້ວ ສິ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຄື:

1. ເຈ ແລະ ຕິນ່າ ອາດຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບພ້ອມທັງຖືກປັບໃໝຫາກຖືກພິສູດແລ້ວວ່າມີຄວາມຜິດຈິງ;

2. ນິດ ຈະສາມາດຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງໃນການຂໍຢ່າຮ້າງ ແລະ ນິດ ມີສິດລ້ຽງດູລູກທັງສອງຄົນພຽງຜູ້ດຽວ;

3. ນິດ ມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສິນສົມສ້າງປະມານ $2.333.000 ຂອງມູນຄ່າສິນສົມສ້າງທັງໝົດ (ພູດຂອງ ນິດ ແລະ ພູດຂອງລູກທັງ 2 ຄົນ)4. ເຈ ຈະສິດໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງສິນສົມສ້າງພຽງແຕ່ປະມານ $666.000 ຂອງມູນຄ່າທັ່ງໝົດຂອງສິນສົມສ້າງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີອາຍາໃນຂໍ້ຫາການທຳມິດສະຈານ ແລະ ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງກ່ຽວກັບການຢ່າຮ້າງ ແລະ ການແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ ເປັນເລຶ່ອງທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະໃນແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການວິເຄາະ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເປັນແຕ່ລະກໍນີໄປ.

ເພື່ອຄວາມລະອຽດ ແລະ ຮັດກຸມຂອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງກົດໝາຍ ທາງພວກເຮົາແນະນຳທ່ານປືກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຂົງເຂດນີ້ໂດຍສະເພາະກ່ອນການຕັດສິນໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *