ໜັກໜ່ວງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຕິດບໍ່ຮູ້ທີ່ມາຍັງມີ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີລາຍງານຕິດເຊື້ ອໃນຊຸມຊົນທັງໜົດ 315 ກໍລະນີ ລາຍງານທັງໝົດ 315 ກໍລະນີພາຍໃນ:

ພະນັກງານໂຮງງານ Trio : 112 ກໍລະນີ

ພະນັກງານໂຮງງານ Alpilao: 78 ກໍລະນີ

ພະນັກງານໂຮງງານກຽນວິໄລ: 3 ກໍລະນີ

ພະນັກງານທະຫານ: 2 ກໍລະນີ

ພະນັກງານໂຮງງານສະກາຍວິ: 1 ກໍລະນີ

ພະນັກງານສາທາ: 8 ກໍລະນີ

ບໍລິສັດລາວຈັງເຊີນ: 1 ກໍລະນີ (ບໍ່ສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອໄດ້)

ພະນັກງານປ້ອງກັນຕະຫຼາດຂົວດິນ: 1 ກໍລະນີ (ບໍ່ສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຕິດເຊື້ອໄດ້)

ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນທີມງານກຳລັງສັງລວມຂໍ້ມູນ 101 ກໍລະນີ

ສະຖານທີກວດຕົວຢ່າງຕ່າງໆ

I. ກວດຕົວຢ່າງ ຢູ່ ສວລ

ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ມີ 344 ຕົວຢ່າງ ໃຫ້ຜົນກວດ 14 ຕົວຢ່າງ (ອັດຕາກິນຕິດເຊື້ອ 4.06%) ແລະ ຍັງຄ້າງ 02 ຕົວຢ່າງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *