ປັດຈຸບັນ.! ນໍາເຂົ້າຫຼຸດລົງ ຊຸມຊົນເພີ່ມຂື້ນ

ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຕົວເລກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ ສປປລາວ ໃນແຕ່ລະວັນ ເລີ້ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2021 ເຫັນວ່າຈໍານວນການຕິດເຊື້ອໃນຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ ແລະ ແຮງງານທີ່ເດີນທາງຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແຕ່ ສັງເກດເຫັນວ່າ

ຈຳນວນຕົວເລກ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນແມ່ນ ມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ຮອດກາງເດືອນ ກັນຍາ 2011 ການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນສູງແລະ ກາຍເປັນແຂວງທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນສູງກວ່າທຸກແຂວງ ພ້ອມດຽວກັນ

ກໍມີການລາຍງານການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຢູ່ອີກຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສົມທຽບການຕິດເຊື້ອ ເດືອນ ສິງຫາ ແລະເດືອນກັນຍານີ້ ເຫັນວ່າ ຕົວເລກການນໍາເຂົ້າຜູ້ຕິດເຊື້ອ ມີແນວໂນ້ມຫລຸດລົງ ແຕ່ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນຊຸມຊົນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຊິ່ງສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພະຍາດມີການລະບາດຂອງພະບາດໃນ ໃນຊຸມຊົນ ກໍແມ່ນຍ້ອນການເດີນທາງໄປມາລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຫາທ້ອງຖິ່ນຫນຶ່ງ-ທ້ອງຖິ່ນຫນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການລະ ບາດຂອງພະຍາດໃນຊຸມຊົນ, ແລະ ການດຳເນີນບາງກິດຈະກຳໃນສັງຄົມແມ່ນ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ

ສະກັດກັ້ນ ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະ ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ແມ່ນຍ້ອນເກີດມີການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງງານເຊິ່ງເປັນ ສະຖານທີ່ ທີ່ມີກຳມະກອນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ອອກໄປສູ່ຊຸມຊົນແລະ ຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງຢ່າງໄວວາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *