ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ

ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ! ວັນທີ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ

ການຢຸດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວຢ່າງກະທັນຫັນຂອງທະນາ ຄານ ລວມທັງສາຂາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ-19, ທະນາຄານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ທຫລ (ກຄທ ແລະ ສາຂາ ທຫລ ປະຈຳພາກ ສາຂາ ຫລື ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ) ແລະ ລູກຄ້າຊາບກ່ອນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ທະນາຄານ ຕ້ອງຮັບປະກັນການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຕໍ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ.

ສໍາລັບການຢຸດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ່ບໍ່ແມ່ນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫລື ວັນພັກອື່ນໆ ຕາມການກຳນົດຂອງລັດຖະບານ ທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກ ທຫລ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນຢຸດໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ,

ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາ 41. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຂປລ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *