ການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານທາງອອນລາຍ

ຂປລ.ພາຍຫລັງ ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ປີ 2021-2022 ຢ່າງເປັນທາງການໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ໃນທ່າມກາງສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະບາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງຮ້າຍແຮງ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມພະ ຍາຍາມສູງ ເພື່ອເດັກນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຊັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ໂດຍໄດ້ມຸ່ງເນັ້ນ ແລະ ພັດທະ ນາໃສ່ການຮຽນ-ການສອນແບບອອນລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງຮຽນລັດ ຫລື ເອກະຊົນ, ແຕ່ການຮຽນ-ການສອນດັ່ງກ່າວມັນກໍມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າບາງໂຮງຮຽນມີອຸປະກອນ ໄອທີ ຄົບຊຸດກໍສອນທາງອອນລາຍໄດ້, ແຕ່ບາງໂຮງຮຽນຍັງຂາດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ເຮັດໃຫ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກ ລວມເຖິງຄູອາຈານ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນນຳອີກ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສອນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ ສະພາບການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງອອນລາຍ ຫລື ສອນແບບປົກກະຕິ ແມ່ນມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະບາດ ໂຄວິດ-19; ສະເພາະ ຂໍ້ສະດວກ ກໍໄດ້ມີຫລາຍອັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ມີຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ແລະ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ທາງອອນລາຍ ຫລື ທາງແບບປົກກະຕິ.

ພ້ອມກັນນີ້, ທາງພະແນກສຶກສານະຄອນຫລວງ ກໍໄດ້ມີການສົມທົບກັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທົ່ວນະຄອນຫລວງ ໃນການວາງແຜນກະ ກຽມການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ໂດຍລວມກໍແມ່ນພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມ ແຕ່ວ່າອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຫລວງ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15 ເພື່ອໃຫ້ໂຈະການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ລວມເຖິງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາຍສາມັນສຶກສາ.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ ໄດ້ໂຈະການຮຽນ, ແຕ່ວ່າຖ້າໂຮງຮຽນໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂກໍໃຫ້ຮຽນທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງການຮຽນທາງອອນລາຍນັ້ນ ບາງໂຮງຮຽນກໍມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ບາງໂຮງຮຽນກໍອາດຈະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ເຊິ່ງເງື່ອນ ໄຂກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.

ສະເພາະ ໂຮງຮຽນລັດແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານງົບປະມານ ໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ໄອທີ, ສ່ວນໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ ບາງແຫ່ງກໍຈະຮຽນອອນລາຍແບບທັນສະໄໝ(ລະບົບຊູມ), ບາງແຫ່ງສ່ວນກໍອາດຈະເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ (ສົ່ງຜ່ານວັອດແອັບ) ແລະ ອື່ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ ສໍາລັບການຮຽນອອນລາຍກໍຍັງເປັນບັນຫາ ແລະ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ເພາະ ວ່າເຮົາໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ກໍໄດ້ຖືກໂຈະ ແລະ ກັບມາວາງແຜນເປີດໃໝ່ອີກ, ລວມທັງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະເມືອງອີກດ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ນະ ຄອນຫລວງພວກເຮົາລວມມີໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຮຽນທາງອອນລາຍ ແຕ່ວ່າຈະຮຽນແບບໃດ ຫລື ວິທີໃດນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງປານໃດ ເປັນ ຕົ້ນ ການຮຽນຜ່ານທາງວີດີໂອອອນລາຍ, ແບບອອນລາຍດ້ວຍການສົ່ງເອກະສານຜ່ານແອັບຕ່າງໆ ບາງ ເທື່ອກໍຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ປະຕິບັດໄດ້ແຕ່ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ເຫັນວ່າບໍ່ທັນລະອຽດ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດແຕ່ຢ່າງໃດ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສອນດາລາ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຮຽນ-ການສອນ ແບບອອນລາຍ ຈະໃຫ້ມີປະ ສິດ ທິພາບສູງເທົ່າກັບ ການຮຽນແບບປົກກະຕິນັ້ນ ກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເພາະເຫັນວ່າ ຜູ້ປົກຄອງຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຮຽນຍ້ອນວ່າມີຫລາຍເງື່ອນໄຂ, ບາງຄອບຄົວເງື່ອນກໍອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສະຖານທີ່ການຮຽນທາງອອນລາຍ ແຕ່ລະສະຖານທີ່ຈະແຕກຕ່າງກັນ ບາງຂົງເຂດບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ, ສັນຍານບໍ່ດີ ເຊິ່ງມັນເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຮຽນ-ການສອນ. ສຳລັບຜູ້ປົກຄອງສ່ວນຫລາຍ ກໍເຫັນດີໃຫ້ຮຽນທາງອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກໄປໂຮງຮຽນໃນໄລຍະນີ້ ເພາະເປັນຫ່ວງສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແຕ່ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຢາກໃຫ້ໂຈະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເປີດການຮຽນເລີຍ. ນີ້ກໍເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ການເກັບຄ່າຮຽນບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ.

ປັດຈຸບັນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ໃນ 9 ຕົວເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພວມເລັ່ງເກັບກຳຕົວເລກ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນທີ່ເປີດສອນທາງອອນລາຍ ແບບວີດີໂອອອນລາຍ(ແບບຊູມ), ແບບອອນລາຍດ້ວຍການສົ່ງເອກະສານຜ່ານແອັບຕ່າງ ໆ ແລະ ຮຽນແບບປົກກະຕິພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງສາມາດເກັບກຳໄດ້ແລ້ວປະມານ 60-70% ແລະ ຈະພ້ອມກັນຫາວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາການຮຽນ-ການສອນ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຜ່ານມາ,

ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດ 1.124 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ສົກຜ່ານກ່ອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 25 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 204.130 ຄົນ ເປັນຍິງ 99.644 ຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.952 ຄົນ ຄິດເປັນເປີເຊັນ 1,46% ໃນນັ້ນມີໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານມີ 410 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 5,39% ໂຮງຮຽນປະຖົມມີ 534 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 0,18% ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 180 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 1,69% (ໃນນີ້ລວມທັງໂຮງຮຽນສົງ 6 ແຫ່ງ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *